Contact Us

Address: Agricultural Experiment Station, Zhejiang University, Zijingang Campus, 866 Yuhangtang Road, Hangzhou 310058, China

 

 

Division
Name
Telephone
E-mail
AES Leaders
 
Director
LIN Fucheng
88982183
fuchenglin@zju.edu.cn
Secretary General
PAN Binglong
88209498
blpan@zju.edu.cn
Vice Director
LIN Xianyong

88208496

  88982476

xylin@zju.edu.cn

    SI Zhaoliang   88981787  zhaoliang@zju.edu.cn
 
Section
 
Planning & Finance Office
SHU Xuyun
88981079
koko80@126.com
WEI Yueqian
88208491
1164402975@qq.comAdministration Office
MA Shaoli
88981152
ncb@zju.edu.cn
DING Wenya
88981152
wyding@zju.edu.cn
ZHU Tianyi
88981152
0915178@zju.edu.cn
Teaching & Research Service Department
MAO Xuebin
88208493
maoxuebin@zju.edu.cn
JIN Rong
88208495
rong@zju.edu.cn
Liang Zhenzhen
88208495
lzz5601ws@zju.edu.cn
Construction & Maintenance Department
WU Zhenghui
88208492
zhhwu@zju.edu.cn
MA Fan
88208492
morefan@126.com
KONG Dedong
88208492
ntzx@zju.edu.cn
Zijingang Sub-station (contact person)
SUN Deli
88981087
0090202@zju.edu.cn
Changxing Sub-station (contact person)
MAO Xuebin
0572-6297020
maoxuebin@zju.edu.cn
 
Hainan Sub-station (contact person)
WU Zhenghui
88208492
zhhwu@zju.edu.cn
News & Events