CURRENT : Home  Contact
Contact

Contact

  Mailing Address

  Zhejiang University

  Agricultural Experiment Station & Agricultural Sci-Tech Park Mangement Committee

  866 Yuhangtang Road, Hangzhou, Zhejiang, 310058, P.R.China

  Leadership

  Name

  Position

  E-mail

  Telephone

  Yaoshun Du

  Director

  adu@zju.edu.cn

  +86-571-88981087

  Jianjun Wang

  Secretary of  Communist

   Party Committee

   

  wjj1102@zju.edu.cn

   

  +86-571-88208496

  Xianyong Lin

  Vice Director

  xylin@zju.edu.cn

  +86-571-88982476

  Wenjian Song

  Vice Director

  swj@zju.edu.cn

  +86-571-88981787

  Administrative Office

  Name

  Position

  E-mail

  Telephone

  Shaoli Ma

  Office Director

  ncb@zju.edu.cn

  +86-571-88981152

  Zhenzhen Liang

  Human Resources

  lzz5601ws@zju.edu.cn

  +86-571-88981152

  Liping Zhang

  /

  0019579@zju.edu.cn

  +86-571-88981152

  Yuemin Ni

  /

  0919955@zju.edu.cn

  +86-571-88981152

  Teaching & Research Service Department

  Name

  Position

  E-mail

  Telephone

  Xuebin Mao

  Head of Department

  maoxuebin@zju.edu.cn

  +86-571-88208493

  Rong Jin

  /

  rong@zju.edu.cn

  +86-571-88208495

  Jingying Yan

  /

  4623782@zju.edu.cn

  +86-571-88208495

  Planning & Finance Office

  Name

  Position

  E-mail

  Telephone

  Chungen He

  Office Director

  tokehe@163.com

  +86-571-88981079

  Yueqian Wei

  /

  1164402975@qq.com

  +86-571-88208491

  Yingjie Zhu/zyjie15@zju.edu.cn+86-0571-88981079

  Construction & Maintenance Department

  Name

  Position

  E-mail

  Telephone

  Zhenghui Wu

  Head of  Department

  zhhwu@zju.edu.cn

  +86-571-88208492

  Zhiqi Hong

  /

  ntzx@zju.edu.cn

  +86-571-88208492

  Xiaoheng Wu

  /

  qizhenyu@zju.edu.cn

  +86-571-88981767

  Zijingang Sub-station

  Name

  Position

  E-mail

  Telephone

  Deli Sun

  Sub-station Director

  0090202@zju.edu.cn

  +86-571-88208498

  Zhenyu Qi

  /

  qizhenyu@zju.edu.cn

  +86-571-88981767

  Rong Jin

  /

  rong@zju.edu.cn

  +86-571-88208495

  Changxing Sub-station

  Name

  Position

  E-mail

  Telephone

  Xuebin Mao

  Sub-station Director

  maoxuebin@zju.edu.cn

  +86-571-8820849

  Weidong Luo

  /

  790224704@qq.com

  +86-572-6297027

  Rui Sun

  /

  Sunzirui817@163.com

  +86-572-6297023

  Hainan Sub-station

  Name

  Position

  E-mail

  Telephone

  Hu Han

  /

  hhuan@zju.edu.cn

  +86-571-88208490

  Yuhang Sub-station

  Name

  Position

  E-mail

  Telephone

  Zhenghui Wu

  Sub-station Director

  zhhwu@zju.edu.cn

  +86-571-88208492

  Liang Ni/ 70202846@qq.com+86-571-88208495

  Weidong Luo

  /

  790224704@qq.com

  +86-572-6297027